نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
بررسی حساسیت اراضی به فرسایش آبی و بادی با استفاده از مدل Raizal (مطالعة موردی: اراضی آبیک)

راضیه صفی‌یاری؛ فریدون سرمدیان؛ احمد حیدری؛ شیرین یونسی

دوره 66، شماره 3 ، آبان 1392، ، صفحه 417-431

https://doi.org/10.22059/jrwm.2013.36517

چکیده
  ارزیابی فرسایش‌پذیری خاک امری ضروری است تا برای جلوگیری از تخریب آن در آینده‌ـ‌‌ به دلیل استفادة بیش از حد از ظرفیت ذاتی خاک و مدیریتِ نامناسب‌ـ تدابیری اندیشیده شود. به همین منظور، در این مطالعه، تخریب‌پذیری اراضی آبیک به فرسایش آبی و بادی برای کاربری‌های زراعی و مرتع، با استفاده از مدل Raizal، از زیرمدل‌های میکرولیز، ...  بیشتر