نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
دانش بومی و سنت های محلی در تولید و مدیریت محصولات شیری دام گوسفندی(مطالعه موردی: روستای تاکُر- شهرستان نور)

مصطفی فیروزروز؛ مهدی قربانی؛ رضا عرفانزاده

دوره 69، شماره 3 ، آذر 1395، ، صفحه 661-676

https://doi.org/10.22059/jrwm.2016.61508

چکیده
  دانش بومی هر سرزمین چگونگی فهم و نگرش مردم به جهان بوده که نتیجه سال­ها تجربه نیاکان در بهره­برداری بهینه از منابع پیرامون انسان­ها را نشان می­دهد. پافشاری بر انتقال فناوری و بی­توجهی به دانش بومی نه‌تنها باعث تخریب رابطه انسان با محیط وی شده است که موجبات بروز خلل در برنامه­های توسعه پایدار را نیز فراهم آورده است. این تحقیق ...  بیشتر