نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
استفاده از روش تجزیه و تحلیل چشم‌انداز به‌منظور ارزیابی کارکرد اکولوژیکی قطعات گیاهی در تیمارهای مدیریتی مرتع‌داری (مطالعه موردی: مراتع کجور نوشهر)

ثنا محبی؛ قاسمعلی دیانتی تیلکی؛ مهدی عابدی

دوره 69، شماره 1 ، خرداد 1395، ، صفحه 187-199

https://doi.org/10.22059/jrwm.2016.61743

چکیده
  ارزیابی خصوصیات اکولوژیکی مراتع به‌عنوان یک عامل مهم در بررسی و پایش اثرات اقدامات مدیریتی مختلف و تعیین پایداری اکوسیستمی آنها مطرح است که نیاز به ابزارهایی برای کمی سازی و ارائه معیاری منطقی برای مقایسه مدیریت­های مختلف دارد. برای این منظور، روش تجزیه و تحلیل چشم‌انداز (LFA)  قادر است بطور مناسبی وضعیت ساختاری و عملکردی مرتع ...  بیشتر