نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
مقایسۀ گروه‏های عملکردی گیاهی در اراضی دیم رهاشده و پوشش طبیعی مرتع

محمد جنگجو؛ فریبا نوع دوست؛ فهیمه رفیعی

دوره 68، شماره 4 ، دی 1394، ، صفحه 835-851

https://doi.org/10.22059/jrwm.2015.56965

چکیده
  این تحقیق به منظور مقایسة صفات و گروه‏های عملکردی گیاهی در مرتع شخم و رهاشده (پس از 28 سال) و مرتع قرق در منطقة بهارکیش قوچان در استان خراسان رضوی انجام شد. در دو سایت شخم‌خورده و شاهد چهل واحد نمونه‏برداری یک متر مربعی به روش سیستماتیک تصادفی مستقر شد. در هر پلات فهرست گونه‏های گیاهی، فراوانی، پوشش تاجی و بیست صفت رویشی، فنولوژیکی ...  بیشتر