نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
تحلیل مورفومتری گالی‌ها در ارتباط با خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در منطقه کجور نوشهر (استان مازندران)

محمدمهدی حسین زاده؛ رضا اسماعیلی؛ محمدحسن جوری؛ سامانه پورکلهر

دوره 69، شماره 1 ، خرداد 1395، ، صفحه 27-38

https://doi.org/10.22059/jrwm.2016.61731

چکیده
  فرسایش گالی یکی از مخرب‌ترین انواع فرسایش آبی است و به‌عنوان فرایندی مهم در تخریب خاک است که در برخی موارد موجب گسترش و عمیق شدن کانال‌ها می‌شود. محدوده مورد مطالعه در البرزشمالی، استان مازندران و شهرستان نوشهر (زیرحوضه فیروزکلا، حوضه کجور) قرار گرفته است. این مقاله مورفومتری گالی را در ارتباط با ویژگی‏های فیزیکی و شیمیایی خاک ...  بیشتر