نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
وقایع‌نگاری رسوبات پشت سازه‌های آبخیزداری بر اساس تغییرات عمقی خصوصیات رسوبی (مطالعۀ موردی: حوزۀ آبخیز حسن‌ابدال زنجان)

سادات فیض نیا؛ میثم صمدی؛ تیمور تیموریان

دوره 70، شماره 4 ، دی 1396، ، صفحه 953-963

https://doi.org/10.22059/jrwm.2018.36696.615

چکیده
  سن­یابی رسوبات به روش­های مختلفی صورت می­گیرد. در کلیۀ روش­ها، سن­یابی رسوبات با هزینه­های زیاد و با امکانات تحقیقاتی فراوان انجام می­شود. هدف از تحقیق حاضر که در حوزۀ ­آبخیز حسن­ابدال زنجان انجام شده این است که نتایج دانه­بندی رسوبات با آمار بارندگی تطبیق داده شود و بررسی شود که آیا از طریق دانه­بندی و به­دست ...  بیشتر