نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
تجزیه و تحلیل پارامترهای کیفیت آب سطحی با استفاده از روش های آمـاری چند متغیره

مجید کاظم زاده؛ آرش ملکیان

دوره 70، شماره 2 ، مرداد 1396، ، صفحه 465-478

https://doi.org/10.22059/jrwm.2017.109430.779

چکیده
  رودخانه­ها یکی از مهم­ترین اکوسیستم­های پویا هستند و آگاهی از تغییرات زمانی و مکانی کیفیت آب رودخانه­ها از اهمیت بسیاری برخوردار است. در این پژوهش تغییرات زمانی و مکانی پارامترهای کیفیت آب در حوزۀ آبخیز آجی­چای طی دورۀ آماری 1389-1360  با استفاده از سه روش تحلیل خوشه­ای (CA)، تحلیل تشخیص (DA) و تحلیل مؤلفه­های اصلی (PCA) مطالعه ...  بیشتر