نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
بررسی صفات مرفولوژیکی، محتوای رزمارینیک اسید و برخی خصوصیات اکولوژیکی جمعیت‌های مختلف مرزه رشینگری (Satureja rechingeri Jamzad)

حسن اسماعیلی؛ جواد هادیان؛ محمد حسین میرجلیلی؛ حسن رضادوست

دوره 69، شماره 1 ، خرداد 1395، ، صفحه 1-12

https://doi.org/10.22059/jrwm.2016.61729

چکیده
  مرزه رشینگری (Satureja rechingeri) گیاهی انحصاری ایران و دارای پراکنش محدود در استانهای ایلام و خوزستان می‌باشد. در این مطالعه که در سال 1392 انجام شد به بررسی برخی صفات مرفولوژیکی، بازده اسانس، محتوای رزمارینیک اسید و خصوصیات اکولوژیکی در بین جمعیت­های مختلف این گیاه پرداخته شد. رویشگاه­های شناسایی شده مرزه رشینگری در مناطق نیمه‌گرمسیری ...  بیشتر