نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
ارزیابی راهکارهای مدیریت بحران دریاچه اورمیه با تأکید بر مشارکت حداکثری بهره‌برداران (مطالعه موردی: حوزه آبخیز سیمینه‌رود)

علیرضا دانشی؛ مهدی وفاخواه؛ مصطفی پناهی

دوره 70، شماره 2 ، مرداد 1396، ، صفحه 299-314

https://doi.org/10.22059/jrwm.2017.121848.857

چکیده
  با توجه به معضل خشک‌ شدن دریاچۀ ارومیه، راهکارهای متعددی جهت احیاء آن از سوی متخصصان امر پیشنهاد گردیده است، اما باید به این نکته توجه نمود که اجرای هر طرح و پروژه‌ای در داخل حوزه‌های آبخیز نیازمند مشارکت ذینفعان و بهره‌برداران داخل آن حوزه می‌باشد به‌ طوری که عدم توجه به بهره‌برداران، بسیاری از طرح‌های مدیریت و توسعة منابع‌طبیعی ...  بیشتر