نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
مدلسازی عوامل موثر بر رشد طولی خندق های مارنی و تعیین سهم تولید رسوب حاصل از آنها (مطالعه موردی: حوضه درب خزینه خوزستان)

سجاد نیسی؛ بیژن خلیلی مقدم؛ امین ذرتی پور

دوره 70، شماره 2 ، مرداد 1396، ، صفحه 531-541

https://doi.org/10.22059/jrwm.2017.122677.861

چکیده
  فرسایش خندقی از اشکال تشدید شونده تخریب خاک در اراضی مرتعی و کشاورزی است، که وجود آن هشداری جدی در تخریب سرزمین و نشانه‌ای از فرسایش پیشرونده است. پایش گسترش طولی خندق به منظور تعیین عوامل موثر بر آن برای برنامه ریزی کارا حفاظت آب و خاک ضروری است. این مطالعه با استفاده از عکس های هوایی سال 1343، 1374و پیمایش صحرایی سال 1393بهمراه سیستم اطلاعات ...  بیشتر