نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
کاربرد گشتاور‏های خطی در آنالیز روش آماری هرشفیلد (مطالعة موردی: حوضة هلیل‌رود جیرفت)

فرشاد سلیمانی ساردو؛ علی سلاجقه؛ مهدیه سنجری؛ علی آذره

دوره 68، شماره 1 ، خرداد 1394، ، صفحه 95-108

https://doi.org/10.22059/jrwm.2015.53886

چکیده
  امروزه، طراحی سازة‏ هیدرولیکی مناسب برای جلوگیری از خطرهای احتمالی سیلاب از اهمیت خاصی برخوردار است. یکی از پارامتر‏های ضروری در طراحی سازه‏های کنترل سیلاب پارامتر حداکثر بارش محتمل در پایة زمانی 24 ساعته است، که این بارش، طبق شرایط نهایی هر حوضه، در دورة بازگشت هزارساله رخ می‏دهد. این مطالعه در حوضة هلیل‌رود جیرفت به منظور ...  بیشتر