نویسنده = سعیده حیدری
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی اثرات توسعه بر تغییرات کاربری اراضی و قیمت زمین (مطالعه موردی: سد طالقان)

دوره 69، شماره 1، بهار 1395، صفحه 93-106

سکینه ساعدی؛ علی اکبر مهرابی؛ علی طویلی؛ سعیده حیدری


2. تحلیل آثار توسعه بر تغییرات کاربری اراضی و تغییرات جمعیتی (مطالعۀ موردی: منطقۀ طالقان)

دوره 68، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 767-778

سعیده حیدری؛ علی اکبر مهرابی؛ محسن محسنی ساروی؛ سکینه ساعدی اوجقاز