نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
بررسی عوامل موثر بر استفاده بهره برداران از منابع اطلاعاتی و کانال‌های ارتباطی برای مشارکت در طرح‌های اصلاح و احیای مراتع شهرستان دهگلان

فرزاد احمدی؛ قدرت الله حیدری؛ فاطمه شفیعی

دوره 70، شماره 1 ، خرداد 1396، ، صفحه 31-41

https://doi.org/10.22059/jrwm.2017.61964

چکیده
  هدف این تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر استفاده بهره‌برداران شهرستان دهگلان از منابع اطلاعاتی و کانال‌های ارتباطی برای مشارکت در طرح‌های اصلاحی و احیایی مرتع بود. جامعه آماری مورد نظر در این تحقیق به تعداد 80 نفر از مرتع‌داران شهرستان دهگلان بود. حجم نمونه این تحقیق با استفاده از فرمول کوکران و تطبیق با جدول کرجسی و مورگان، 68 بهره‌بردار ...  بیشتر