نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
بازسازی دبی روزانه با استفاده از روش های شبکه عصبی و فازی- عصبی(مطالعه موردی: سرشاخه های حوزه آبخیز کارون)

مجتبی نساجی زواره؛ باقر قرمز چشمه؛ فاطمه رحیم زاده

دوره 69، شماره 2 ، تیر 1395، ، صفحه 503-514

https://doi.org/10.22059/jrwm.2016.61699

چکیده
  برای برآورد دبی روزانه در مدل‏های هیدرولوژی نیاز به دبی‏های پیوسته در بازه زمانی روزانه هست. تعداد سال‏های آماری متفاوت، نواقص آماری و خطای اندازه‏گیری باعث ایجاد سری‏های زمانی با پایه زمانی غیرمشترک می‏گردد. بنابراین بازسازی داده‏های دبی روزانه از اهمیت ویژه‏ای برخوردار است. این تحقیق به‌منظور بازسازی دبی روزانه ...  بیشتر