نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
ارزیابی اثرات توسعه بر تغییرات کاربری اراضی و قیمت زمین (مطالعه موردی: سد طالقان)

سکینه ساعدی؛ علی اکبر مهرابی؛ علی طویلی؛ سعیده حیدری

دوره 69، شماره 1 ، خرداد 1395، ، صفحه 93-106

https://doi.org/10.22059/jrwm.2016.61736

چکیده
  ارزیابی اثرات توسعه برای دستیابی به یک برنامه ریزی جامع در راستای پایداری سرزمین امری ضروری است. در مطالعه سیستم‏های انسانی و طبیعی می‏توان به طور همزمان تغییرات را در دو سیستم مختلف  مورد بررسی قرار داد. هدف این مقاله، شناخت اثرات احداث سد طالقان بر قیمت زمین و تغییر کاربری اراضی روستاهای اطراف دریاچه سد می­باشد. روش تحقیق ...  بیشتر