نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
ارزیابی تأثیراحداث سد مارون بر مرفولوژی رودخانه و تغییر کاربری اراضی پایین‌دست

اعظم طیبی؛ محمد فرجی؛ شهرام یوسفی خانقاه

دوره 71، شماره 2 ، شهریور 1397، ، صفحه 419-430

https://doi.org/10.22059/jrwm.2018.227028.1099

چکیده
  این مطالعه با هدف بررسی تأثیر احداث سد مارون بر تغییرات کاربری اراضی اطراف رودخانه در مناطق پایین‌دست با استفاده از سنجش ‌از دور و GIS صورت گرفته است.به‌منظور ارزیابی اثر سد از دو سری تصاویر ماهواره‌ای لندست در دوره 16 ساله شامل داده‌های سنجنده TM سال 1999 و OLI سال 2014 و نقشه‌های توپوگرا­فی رقومی25000 :1  با اعمال تصحیحات هندسی و اتمسفری ...  بیشتر