نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
برآورد تلفات حاصلخیزی خاک با استفاده از رسوبات نهشته‌شده در سدهای اصلاحی (مطالعۀ موردی: سراب حوزۀ آبخیز صفارود شهرستان رامسر)

محسن آرمین؛ محمد رسول رجبی؛ فاطمه برزگری بنادکوکی

دوره 71، شماره 1 ، خرداد 1397، ، صفحه 25-44

https://doi.org/10.22059/jrwm.2018.242217.1166

چکیده
  فرسایش خاک و تلفات عناصر غذایی و مواد آلی متعاقب آن اثرات مستقیم و غیر مستقیمی از کاهش تولید و سودبخشی تا آلودگی­های فیزیکی و شیمیایی منابع آب دارد. یکی از مهم­ترین پیامدهای فرسایش هم برای محیط منشأ آن و هم برای چرخه­های اقتصادی کاهش حاصلخیزی خاک است. تلفات حاصلخیزی خاک معمولاً با تجزیه و تحلیل رسوبات منتقل شده در رواناب ناشی ...  بیشتر