نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
ارزیابی روند تغییرات و پیش‌بینی وضعیت اکوسیستم با استفاده از داده‌های لندست (مطالعۀ موردی: مرغزار شهرکرد)

الهام کیانی سلمی؛ عطاالله ابراهیمی

دوره 71، شماره 2 ، شهریور 1397، ، صفحه 473-484

https://doi.org/10.22059/jrwm.2018.243328.1171

چکیده
  مرغزارها به عنوان اکوسیستم­های طبیعی، نقش زیادی در پایداری طبیعت دارند ولی متأسفانه در سال­های اخیر دچار تغییرات شدیدی شده­اند. مرغزار شهرکرد علاوه بر تأمین علوفه، به دلیل مجاورت با شهر، از دیدگاه تفرجگاهی و تعدیل آب و هوا نیز بسیار ارزشمند است، که در سال­های اخیر دستخوش تغییرات زیادی شده که هدف این تحقیق ارزیابی روند تغییرات ...  بیشتر