نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
بررسی مطلوبیت رویشگاه و طراحی ارتباط‌های رویشگاهی گیاه مرتعی گل گندم بهبهانی (Centaurea pabotii) در جنوب غربی ایران به عنوان مهاجم مزارع گندم

کامران الماسیه؛ امین ذرتی‌پور؛ کاظم نگارش

دوره 73، شماره 3 ، آذر 1399، ، صفحه 578-598

https://doi.org/10.22059/jrwm.2020.294764.1447

چکیده
  گیاه مرتعی گل گندم بهبهانی (Centaureapabotii) یکی از گونه‌های خانوادۀ Asteraceae است که اندمیک ایران بوده و به طور عمده در مزارع گندم جنوب غرب کشور پراکنش دارد. مطالعه‌ای با هدف پیش‌بینی مناطق مطلوب رویشگاهی و طراحی ارتباط‌های رویشگاهی این گونه در چهار استان خوزستان، بوشهر، فارس و کهگیلویه و بویراحمد انجام شد. مدلسازی مطلوبیت رویشگاه با 25 نقطۀ ...  بیشتر