نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
ارزشگذاری اقتصادی چمنزارهای ترگور ارومیه از منظر کارکرد تولید علوفه و بهره‌برداری از ثعلب

جواد معتمدی؛ طیبه توفیقی آذر؛ مرتضی مولایی

دوره 71، شماره 3 ، آذر 1397، ، صفحه 797-807

https://doi.org/10.22059/jrwm.2018.235459.1140

چکیده
  کارکردهای یک منبع طبیعی از جمله اکوسیستم مرتع به چهار گروه کارکردهای تنظیمی، زیستگاهی، تولیدی و اطلاعاتی قابل تقسیم می­باشند که در پژوهش حاضر، ارزش اقتصادی چمنزارهای ترگور ارومیه از منظر تولید علوفه و بهره­برداری از ثعلب به­عنوان کارکرد تولیدی، مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور، از بین مناطق پراکنش ثعلب، شش مکان به مساحت ...  بیشتر