نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
تعیین ارتباط بین نوسانات تولید گونه‌های مرتعی با خشکسالی به منظور پیش‌بینی تولید با استفاده از شاخص‌های خشکسالی هواشناسی

خالد اوسطی؛ حامد جنیدی؛ ناهید عزیزی

دوره 73، شماره 2 ، شهریور 1399، ، صفحه 239-255

https://doi.org/10.22059/jrwm.2020.271493.1329

چکیده
  پیش‌بینی عملکرد گونه­های مرتعی، یکی از ابزارهای کارا در برنامه­ریزی و سیاست‌گذاری منابع طبیعی هر کشور اسـت. متغیرهای آب و هوایی از جمله بارش و دما، نقش مهمی در پیش‌بینی تولید گونه­های مرتعی دارند. در این تحقیق، به منظور تعیین اثرات خشکسالی بر تولید گونه­های گیاهی شاخص مراتع قوشه استان سمنان، اندازه­گیری تولید گونه­های ...  بیشتر