نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
بررسی الگوی تغییرات پوشش‌گیاهی با استفاده از تصاویر سنجندۀ MODIS و ارتباط آن با بارش

عبدالحسین محمدی؛ رضا قضاوی؛ روح الله میرزایی؛ حمید رضا ناصری

دوره 72، شماره 3 ، آذر 1398، ، صفحه 843-852

https://doi.org/10.22059/jrwm.2019.280679.1381

چکیده
  نوسان و تغییر سالیانۀ بارندگی همواره پوشش گیاهی را تحت­تأثیر قرار می­دهد. هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر بارش بر تغییرات پوشش­گیاهی در کویر میقان واقع در شهر اراک و مدل­سازی آن می‌باشد. بدین منظور از تصاویر ماهواره­ای سنجندۀMODIS  استفاده شد. شاخص­های NDVI، DVI، RVI و EVI جهت پایش تغییرات پوشش­گیاهی و بررسی رابطۀ (خطی و غیرخطی) ...  بیشتر