نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
برون‌یابی مکانی گروه بزرگ خاک با استفاده از روش جنگل تصادفی در منطقۀ خشک ایران مرکزی (فاریاب-کهنوج)

مهرناز نیستانی؛ فریدون سرمدیان؛ اعظم جعفری؛ علی کشاورزی

دوره 72، شماره 4 ، اسفند 1398، ، صفحه 1147-1166

https://doi.org/10.22059/jrwm.2020.290211.1423

چکیده
  در نقشه‌برداری رقومی، قوانین حاکم در بیان ویژگی‌ها و انواع خاک‌ها را می‌توان با استفاده از تعیین روابط خصوصیت تحت مطالعه-متغیرهای پیش‌بینی کنندۀ محیطی و روش‌های مدلسازی کمّی و عددی، استخراج نمود. در نتیجه، قوانین ایجاد شده از این روابط، قابل بسط و برازش به موقعیت‌های با شرایط مشابه می‌باشند که از آن تحت عنوان برون‌یابی یاد می‌شود. ...  بیشتر