نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
بررسی روند خشکسالی هیدرولوژیک با استفاده از تحلیل سری‌های زمانی و شاخص SDI در حوزۀ آبخیز مادیان رود لرستان

لیلا عبدالهی؛ محمد فرجی؛ علی حقی‌زاده؛ سمیه دهداری

دوره 72، شماره 2 ، شهریور 1398، ، صفحه 477-487

https://doi.org/10.22059/jrwm.2019.261687.1279

چکیده
  وقایع خشکسالی با تأثیر روی منابع آب سطحی و آب زیرزمینی مقدار آب در دسترس بخش‌های مختلف را کاهش می‌دهد. خشکسالی هیدرولوژیک ابتدا با کاهش مقدار بارندگی شروع و به‌طور عادی با کاهش سطح دریاچه‌ها و منابع ذخیره‌ای مرتبط می‌شود. بدین منظور برای اتخاذ تصمیمات مدیریتی مناسب برای جلوگیری از آثار زیان‌بار خشکسالی، باید با ارزیابی و پایش ...  بیشتر