نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
ارزیابی جامع و رتبه‌بندی عوامل تهدیدکنندۀ تنوع زیستی در حوزۀ آبخیز تالاب بین‌‌المللی چغاخور

ابراهیم کریمی سنگچینی؛ ایمان اسلامی

دوره 73، شماره 3 ، آذر 1399، ، صفحه 571-585

https://doi.org/10.22059/jrwm.2020.298812.1473

چکیده
  لزوم بررسی عوامل تهدیدکنندۀ حیات تالاب‌ها جهت حفظ حیات آن‌ها و بهبود وضعیت حیات تالاب‌ها امری ضروری است. بدین منظور در این تحقیق به شناسایی و اولویت­بندی عوامل تهدیدکنندۀ حوزۀ آبخیز تالاب چغاخور پرداخته است. این تحقیق یک بررسی پیمایشی از نوع توصیفی و جامعۀ آماری تحقیق را 315 نفر تشکیل داده­اند. در جمع­آوری داده­ها از روش آمیخته ...  بیشتر