نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
مبانی ارزش تشخیص منابع طبیعی در استقرار مالکیت دولت بر جنگل و مرتع (جایگاه رأی وحدت رویۀ شمارة ۶۸۱ مورخ ۲۶/۷/۱۳۸۴ دیوان عالی کشور)

حسن محسنی

دوره 73، شماره 3 ، آذر 1399، ، صفحه 599-612

https://doi.org/10.22059/jrwm.2020.305605.1518

چکیده
  جنگل و مرتع با تصویب­نامه قانونی ملی شدن جنگل­ها، به کلی، ملی و از اموال عمومی شد که متعلق به دولت است. در مالکیت دولتی قرار گرفتن این اموال، برای تضمین بهره­مندی همگان از این دارایی است و معنای اموال اختصاصی دولتی ندارد اما، مبانی تحقق و پاسداری از مالکیت دولت بر جنگل و مرتع با مبانی تحقق و حفاظت از مالکیت خصوصی یکسان نیست از این ...  بیشتر