نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
تحلیل مقایسه‌ای نقش سازمان‌های مردم‌نهاد و حکومت‌های محلی در تحقق حکمرانی خوب منابع طبیعی

محمدعلی کیانی؛ بهادر زارعی

دوره 75، شماره 2 ، شهریور 1401، ، صفحه 245-262

https://doi.org/10.22059/jrwm.2022.318505.1569

چکیده
  توجه به اهمیت توسعه و پذیرش نظریه حکمرانی خوب یک مدل ایده‌آل جهت توسعه پایدار است. حکمرانی خوب با فراهم کردن فضا برای فرآیندهای مشارکتی، بستر مناسبی برای تقویت جامعه مدنی در کنار دولت و بخش خصوصی در اداره کشورها به‌شمار می‌رود. در این میان، سازمان‌های مردم‌نهاد به‌عنوان بخش مهمی از جامعه مدنی، در تلاش‌اند تا حفره‌های دولت را ...  بیشتر