نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
آنالیز ریسک و رتبه بندی زیر حوضه ها به منظور جانمایی LID ها درکنترل سیلاب شهری ( مطالعه موردی: مناطق 10 و 11 مشهد)

حامد زاهدی خامنه؛ سعید رضا خداشناس

دوره 74، شماره 2 ، شهریور 1400، ، صفحه 373-392

https://doi.org/10.22059/jrwm.2021.318778.1571

چکیده
  در این پژوهش جهت ارزیابی شرایط سیستم آنالیز ریسک و مکان یابی جهت اجرای طرح های توسعه کم اثر (LID)، از آنالیز ریسک استفاده شد. نتایج نشان داد که سیستم جمع آوری اگر چه برای سیلاب های با دوره بازگشت دوساله مشکل خاصی ندارد ولی برای سیلاب های با دوره بازگشت بالاتر ظرفیت مناسب ندارد .جهت آنالیز ریسک از احتمال شکست (pof) و پیامد شکست (cof) استفاده ...  بیشتر