نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
بررسی ارزش رجحانی گیاهان مرتعی منطقه سیریک در استان هرمزگان

عبدالحمید حاجبی؛ محمدامین سلطانی‌پور؛ محمد فیاض

دوره 74، شماره 4 ، اسفند 1400، ، صفحه 731-746

https://doi.org/10.22059/jrwm.2021.326788.1600

چکیده
  به منظور بررسی ارزش رجحانی گیاهان، این مطالعه در مرتع سیریک در استان هرمزگان اجرا شد. برای تعیین ارزش رجحانی در این منطقه از دو روش زمان‌سنجی و تولید و مصرف گونه‌های گیاهی استفاده شد. نتایج تجزیه واریانس ارزش رجحانی در هر دو روش زمان‌سنجی (استفاده از دوربین فیلمبرداری) و درصد بهره‌برداری نتایج یکسانی را به همراه داشت. زیرا که در هر ...  بیشتر