نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
بررسی عوامل منجر به تعارض در منابع‌طبیعی در بین گروداران کلیدی حوزه‌های آبخیز غرب گیلان

احمد عزیزی؛ محسن ملکی؛ معصومه سادات حسینی نسب

دوره 75، شماره 1 ، خرداد 1401، ، صفحه 73-90

https://doi.org/10.22059/jrwm.2022.328592.1609

چکیده
  به دلیل تضاد منافع، تعامل بهره‌برداران و کارشناسان منابع‌طبیعی در ایران همواره دچار چالش بوده است.با توجه به شرایط بوم شناختی و اجتماعی غرب استان گیلان و چالش‌های موجود، این منطقه به عنوان هدف، بررسی شد. در این مطالعه مؤلفه‌های حقوقی، مدیریتی، بهره‌برداری و اجتماعی از منظر کارشناسان و بهره‌برداران بررسی و 188 پرسشنامه به روش گلوله ...  بیشتر