نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
مقایسه ترکیب شیمیایی برگ هشت گونه‌ درختی و درختچه‌ای جهت تغذیه دام (مطالعه موردی: دامسراهای اطراف روستای جواهرده رامسر)

سمیرا عمویی؛ محمدرضا طاطیان؛ قدرت اله حیدری

دوره 75، شماره 3 ، آذر 1401، ، صفحه 377-392

https://doi.org/10.22059/jrwm.2022.308538.1529

چکیده
  این تحقیق به بررسی عوامل موثر در استفاده بهره‌برداران مرتعی از 4 گونه‌ درختی شامل: Acer velutinum ، Quercus castaneifolia ، Carpinus betulus، Diospyrus lotus و 4 گونه درختچه‌ای شامل: Mespilus germanica ، Prunus cerasifera ، Celtis australis، ALbizia julibrissin جهت تغذیه دام و تعیین ارزش غذایی آن‌ها در مرحله شروع رشد برگ‌ها در دامسراهای مناطق جنگلی اطراف روستای جواهرده در شهرستان رامسر استان مازندران ...  بیشتر