نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
تحلیل روند مشخصه‌های بارش سالانه و فصلی در ناحیه رویشی هیرکانی

پدرام عطارد؛ مهدیه گروسیها؛ محمد جواد مهدی خانی؛ سمیرا بیرانوند

دوره 74، شماره 4 ، اسفند 1400، ، صفحه 785-798

https://doi.org/10.22059/jrwm.2021.331351.1617

چکیده
  این پژوهش با هدف تحلیل روند مشخصه‌های بارش ناحیه رویشی هیرکانی طی دوره سی و سه ساله (2019-1987 یا 1398-1366شمسی) انجام شد. بارش سالانه، فصلی و نیز در دوره‌های یازده ساله (اول (1997-1987)، دوم (2008-1997) و سوم (2019-2008))، هشت ایستگاه هواشناسی همدیدبانی آستارا، رشت، انزلی، رامسر، نوشهر، بابلسر، قائم‌شهر و گرگان تجزیه تحلیل شدند. آزمون ناپارامتری من‌کندال، ...  بیشتر