نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
بررسی اثرهای هیدروپرایمینگ و تنش خشکی بر خصوصیات جوانه‌زنی و رشد گیاهچه گونه Cymbopogon olivieri

محمد پیچند؛ قاسمعلی دیانتی تیلکی؛ احسان ساداتی

دوره 74، شماره 2 ، شهریور 1400، ، صفحه 323-338

https://doi.org/10.22059/jrwm.2021.300708.1487

چکیده
  به منظور بررسی اثرهای هیدروپرایمینگ و تنش خشکی بر خصوصیات جوانه‌زنی بذور Cymbopogon olivieri آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در چهار تکرار و 50 عدد بذر در هر تکرار مورد بررسی قرار گرفت و پارامترهای جوانه‌زنی ارزیابی شدند. عامل اول تیمار هیدروپرایمینگ در چهار سطح (0، 24، 48 و 72 ساعت) و عامل دوم محلول پلی‌اتیلن‌گلایکول 6000 در ...  بیشتر