نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
کاربرد اطلاعات تشریح خاک‌رخ در برآورد کربن آلی خاک با استفاده از توابع انتقالی خاک

محسن باقری بداغ آبادی؛ محمد جمشیدی؛ زهره مصلح

دوره 74، شماره 4 ، اسفند 1400، ، صفحه 703-718

https://doi.org/10.22059/jrwm.2022.337426.1641

چکیده
  کربن آلی خاک یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های خاک بویژه از دیدگاه محیط زیستی می‌باشد. به همین دلیل مدل‌سازی و برآورد آن بسیار مد نظر قرار گرفته است. در مدل‌سازی‌ها، استفاده از توابع انتقالی خاک به عنوان رویکردی برای برآورد ویژگی‌های خاک با استفاده از داده‌های زودیافت از جایگاه مهمی در علوم خاک برخوردار می‌باشد. اما متأسفانه در این راستا ...  بیشتر