نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
بررسی ارتباط خشکسالی هواشناسی و هیدرولوژیکی در استان خراسان رضوی

مریم آذرخشی؛ جلیل فرزادمهر

دوره 74، شماره 4 ، اسفند 1400، ، صفحه 689-702

https://doi.org/10.22059/jrwm.2022.333753.1620

چکیده
  خشکسالی هواشناسی با تاخیر زمانی بر منابع آب حوزه تاثیر می‌گذارد که منجر به وقوع خشکسالی هیدرولوژیک می‌گردد. ارزیابی تغییرات بارش و خشکسالی برای تعیین بحران‌های آبی موجود و مدیریت منابع آبی الزامی است. این پژوهش در 42 حوزه آبخیز استان خراسان رضوی در طول سال-های 1354-1394 به منظور تعیین رابطه زمانی خشکسالی هواشناسی و هیدرولوژیکی انجام ...  بیشتر