نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
تأثیر سطوح مختلف شوری آب بر میزان تبخیر و تعرق و عملکرد گیاه Atriplex canescens

مرتضی شاه نوری؛ مریم آذرخشی؛ مهدی بشیری؛ حسن رضایی مقدم

دوره 75، شماره 4 ، دی 1401، ، صفحه 627-637

https://doi.org/10.22059/jrwm.2023.350686.1679

چکیده
  تبخیروتعرق به عنوان یکی از اجزای مهم چرخه هیدرولوژیک نقش بسیار بزرگی در مطالعه بیلان آب حوزه‌های آبخیز دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی واکنش گیاه Atriplex canescens نسبت به سطوح مختلف شوری آب و تاثیر سطح شوری آب آبیاری بر مقدار تبخیروتعرق واقعی در شرایط لایسیمتری می‌باشد. به این منظور چهار تیمار صفر، 25%، 50% و 75% حداکثر تحمل شوری گیاه آتریپلکس کانسنس ...  بیشتر