نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
تاثیرپذیری مدل هیدروگراف واحد لحظه‌ای کلارک از دقت مدل‌های مختلف رقومی ارتفاع

فریبا اسماعیلی؛ مهدی وفاخواه؛ وحید موسوی

دوره 75، شماره 4 ، دی 1401، ، صفحه 661-674

https://doi.org/10.22059/jrwm.2023.351357.1683

چکیده
  پژوهش حاضر تاثیر پذیری مدل هیدروگراف واحد لحظه‌ای کلارک را از دقت مدل‌های مختلف رقومی ارتفاع (DEM) TOPO، ALOS PALSAR، ASTER، SRTM و GTOPO در حوزه‌آبخیز امامه مورد ارزیابی قرار می‌دهد. برای این منظور ابتدا 34 واقعه بارش – رواناب انتخاب شد. همچنین شبکه آبراهه، طول و شیب آبراهه اصلی در هر یک از پنج مدل رقومی ارتفاع، با استفاده از نرم‌افزارArc GIS، محاسبه ...  بیشتر