نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
بررسی کارایی رویکردهای باز نمونه‌گیری در بهبود کلاس‌بندی داده‌های نامتوازن در نقشه-برداری رقومی خاک

فاطمه ابراهیمی؛ حسن رمضانپور؛ نفیسه یغماییان مهابادی؛ کامران افتخاری

دوره 76، شماره 2 ، مرداد 1402، ، صفحه 159-176

https://doi.org/10.22059/jrwm.2023.354333.1692

چکیده
  در سال‌های اخیر، استفاده از روش‌های نقشه‌برداری رقومی مبتنی بر الگوریتم‌های یادگیری ماشین باهدف تهیه نقشه‌ کلاس‌های خاک بطور گسترده‌ای توسعه یافته است. اساس این روش‌ها پیش‌بینی کلاس‌ها یا ویژگی‌های خاک به کمک مدل‌سازی روابط بین آن‌ها و متغیرهای محیطی به عنوان نمایندگان عوامل خاک‌سازی، می‌باشد. ماهیت نامتوازن توزیع خاک‌ها ...  بیشتر