کلیدواژه‌ها = ایران
بررسی هم‌تغییری بارش‌ ایران با سیگنال بزرگ‌ مقیاس اقلیمی NAO در مقیاس زمانی هفتگی

دوره 72، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 427-442

10.22059/jrwm.2019.275551.1352

نفیسه سیدنژاد گل خطمی؛ جواد بذرافشان؛ آرزو نازی قمشلو؛ پرویز ایران نژاد


بررسی روند تغییرات سالانه و فصلی بارش و پارامترهای دما در مناطق مختلف آب و هوایی ایران

دوره 66، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 1-16

10.22059/jrwm.2013.35324

مریم آذرخشی؛ جلیل فرزادمهر؛ مهدی اصلاح؛ حسین صحابی


بررسی تغییرات مکانی ویژگی‏‏های مورفومتری رسوبات بستر در جهت پایاب رودخانه (مطالعة موردی: حوزة آبخیز قلعه‏سر ساری)

دوره 66، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 131-144

10.22059/jrwm.2013.35334

عطااله کاویان؛ فاطمه آدینه؛ قربان وهاب زاده؛ عبدالواحد خالدی درویشان


بررسی دامنه اکولوژیک و اثرگذاری آن بر ویژگی های رویشی جمعیت‌های درمنه دشتی در ایران

دوره 62، شماره 1، خرداد 1388

حسین آذرنیوند؛ مینا ربیعی؛ حسین ارزانی؛ یونس عصری