کلیدواژه‌ها = مناطق خشک
تعداد مقالات: 6
1. اثر پوشش گیاهی بر ایجاد خرد اقلیم در اکوسیستم‌های مناطق خشک (مطالعۀ موردی: دشت سیستان)

دوره 71، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 901-914

فرهاد ذوالفقاری؛ حسین آذرنیوند؛ حسن خسروی؛ غلامرضا زهتابیان؛ شهرام خلیقی سیگارودی


2. تخمین بیوماس با استفاده از تصاویر ماهواره ای لندست(مطالعۀ موردی: حوزۀ مرک، بیرجند)

دوره 69، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 907-920

سحر صباغ زاده؛ محمد زارع؛ محمد حسین مختاری


4. کارایی مدل فرسایش و هیدرولوژی مرتع در برآورد میزان رسوب دامنه‌های مرتعی مناطق خشک (مطالعة موردی: حوزة آبخیز شهید نوری کاخک)

دوره 66، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 457-467

علی گلکاریان؛ داود داودی مقدم؛ سید امیر نقیبی؛ مسعود عشقی زاده


5. تکوین پدوژئومورفیک یک مخروطه‌افکنه در مرکز ایران

دوره 66، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 191-206

امید بیات؛ حمیدرضا کریم زاده؛ مصطفی کریمیان اقبال؛ حسین خادمی


6. مدل منطقه‌ای منحنی تداوم جریان حوزه‏های آبخیز بدون آمار مناطق خشک (مطالعه موردی: ایران مرکزی)

دوره 66، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 251-265

اصغر زارع چاهوکی؛ علی سلاجقه؛ محمد مهدوی؛ شهرام خلیقی سیگارودی؛ سعید اسدی