نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
شبیه‌سازی تغییرات کیفی آب زیرزمینی با مدل شبکة عصبی مصنوعی (مطالعة موردی: آبخوان کاشان)

محمد میرزاوند؛ هدی قاسمیه؛ محمود اکبری؛ سید جواد ساداتی نژاد

دوره 68، شماره 1 ، خرداد 1394، ، صفحه 159-171

https://doi.org/10.22059/jrwm.2015.53892

چکیده
  مجاورت آبخوان کاشان با جبهة آب شور دریاچة نمک به پیشروی آب شور به داخل آبخوان منجر شده است. در این پژوهش، با توجه به وضعیت موجود، شبیه‏سازی کیفی آب زیرزمینی دشت کاشان با استفاده از مدل‏های شبکة عصبی مصنوعی انجام شد. بدین منظور، نخست به تعیین تیپ غالب آب منطقه پرداخته شد. سپس، اقدام به مدل‏سازی شد. نتایج حاصل از بررسی تیپ آب به وسیلة ...  بیشتر