نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
استفاده از مدل داده کاوی CANFIS در تخمین ظرفیت تبادل کاتیونی برخی خاک‏های مناطق خشک و نیمه خشک**

فریدون سرمدیان؛ علی کشاورزی

دوره 69، شماره 2 ، تیر 1395، ، صفحه 397-410

https://doi.org/10.22059/jrwm.2016.61691

چکیده
  داده کاوی این فرصت را فراهم می کند تا داده‏های موجود از خاک، به مناطق دور از دسترس تعمیم داده شوند و داده‏های خاک را در طیفی از مقیاس‏ها، متراکم کرده و یا گسترش داد؛ بطوریکه می‏توان آن را به عنوان یکی از دستاوردهای با ارزش در جهت کمک به تصمیم گیری صحیح مدیران اجرایی تلقی نمود. ظرفیت تبادل کاتیونی (CEC) یکی از مهمترین ویژگی‏های ...  بیشتر