نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
ارزیابی مورفوسکوپی و دانه‌بندی رسوبات بادی (مطالعۀ موردی آران – کاشان‌)

طیبه مصباح زاده؛ زهرا ایازی؛ فرشاد سلیمانی ساردو

دوره 71، شماره 3 ، آذر 1397، ، صفحه 787-795

https://doi.org/10.22059/jrwm.2018.251307.1226

چکیده
  شناخت مناطق برداشت رسوبات بادی از اصول اولیۀ کنترل و مبارزه با فرسایش بادی محسوب می‌شود. زیرا با شناسایی‌مناطق برداشت می‌توان به جای معلول، علل را شناسایی کرد و فعالیت‏های اجرایی را در مناطق برداشت متمرکز کرد، و برای این کار شناخت رسوبات حائز اهمیت خاص است. در این مقاله باهدف شناخت هرچه بهتر و تفسیر نمونه‌های رسوبی، به بررسی و ...  بیشتر