نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
تأثیر کاربری اراضی بر تغییرات شاخص حرارتی زمین در حوضه‌های شهری (مطالعۀ موردی: بندر امام خمینی، خوزستان)

امین ذرتی پور؛ مرجان فیروزی نژاد؛ خلیل دلفان حسن زاده

دوره 72، شماره 1 ، خرداد 1398، ، صفحه 69-82

https://doi.org/10.22059/jrwm.2019.255212.1244

چکیده
  امروزه روش­های سنجش از دوری کارایی بالایی در برآورد صحیح تغییرات جزئی حرارتی و پایش تغییرات اقلیمی دقیق اراضی داشته است. مطالعۀ حاضر در ابتدا با استفاده از تکنیک­های سنجش از دور به تأثیر کاربری اراضی بر شاخص حرارتی، سپس کارایی باندهای حرارتی در تعیین دمای کاربری اراضی و در نهایت تعیین شاخص دمای سطح زمین در هر کاربری با استفاده ...  بیشتر