نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
تحلیل اثرات نوع کاربری اراضی بر ترسیب کربن خاک (مطالعۀ موردی: حوزۀ‌ آبخیز واز شهرستان نور)

میثم علی زاده؛ بهروز ملکپور؛ حمید آریا؛ سمانه وردیان

دوره 72، شماره 1 ، خرداد 1398، ، صفحه 183-193

https://doi.org/10.22059/jrwm.2019.238807.1153

چکیده
  در آینده تغییرات درجۀ­ حرارت کره زمین، قابل ملاحظه خواهد بود. این پدیده ناشی از تمرکز گاز­های گلخانه­­ای در جو کرۀ زمین است. بنابراین جلوگیری از وقوع آن ضروری به نظر می­رسد. روش­های بیولوژیک شامل زیتودۀ­ گیاهی و خاک تحت آن به عنوان بهترین و عملی­ترین راهکار، پیشنهاد شده است. حوزه­های آبخیز به عنوان بزرگترین واحد­های ...  بیشتر