نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
تعیین جریان محیط‌زیستی به روش هیدرولیکی در شرایط کمبود داده در رودخانه چشمه‌لنگان

مهدی وفاخواه؛ محمد طاوسی

دوره 74، شماره 4 ، اسفند 1400، ، صفحه 889-903

https://doi.org/10.22059/jrwm.2021.327891.1602

چکیده
  امروزه استفاده از آب‌های سطحی به منظور تامین نیاز‌های متنوع انسان نظیر شرب، کشاورزی و صنعت باعث شده است که سلامت اکوسیستم‌های رودخانه‌ای و نقش آن در سامانه طبیعی به خطر بیفتد. حداقل جریان محیط‌زیستی در رودخانه سطح مطمئنی از حفاظت را برای محیط زیست وابسته به آب مهیاء می‌کند. در پژوهش حاضر مقدار جریان محیط‌زیستی رودخانه چشمه‌لنگان ...  بیشتر