نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
پاسخ شاخص های عملکرد هیدرولوژیکی به تغییرات کاربری اراضی در مقیاس حوضه آبخیز

نگار طیب زاده مقدم؛ بهرام ملک محمدی

دوره 77، شماره 1 ، فروردین 1403، ، صفحه 85-105

https://doi.org/10.22059/jrwm.2024.364461.1722

چکیده
  پاسخ مولفه‌های بیلان آب به عنوان شاخص‌های عملکرد هیدرولوژیکی نسبت به محرک‌هایی چون تغییر کاربری اراضی از اهمیت استراتژیک برخوردار است. در این مطالعه ارزیابی اثر تغییرات کاربری اراضی بر مولفه‌های بیلان آبی با تمرکز بر روابط و تغییرات شاخص‌های اصلی عملکرد آب و عملکرد رسوب صورت پذیرفت. بر این اساس از مدل زنجیره‌ای مارکوف برای پیش‌بینی ...  بیشتر