نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
اثر اقدامات احیائی بر تغییر عملکرد پوشش گیاهی در مراتع دامنه‌های جنوبی البرز مرکزی

حامد فرضی؛ رضا تمرتاش؛ زینب جعفریان؛ محمدرضا طاطیان

دوره 72، شماره 2 ، شهریور 1398، ، صفحه 505-515

https://doi.org/10.22059/jrwm.2019.264094.1290

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر بررسی اقدامات احیائی بر تغییر عملکرد پوشش گیاهی و ترسیب کربن خاک در مراتع دامنه­های جنوبی البرز مرکزی می­باشد. نمونه­برداری از پوشش گیاهی در فصل رویش منطقه، اردیبهشت و خرداد، به روش تصادفی- سیستماتیک در 400 پلات 2 مترمربعی در امتداد 40 ترانسکت 100 متری انجام شد. در هر پلات درصد تاج پوشش، حضور گونه­ها، ویژگی­های ...  بیشتر

تحلیل اثرات نوع کاربری اراضی بر ترسیب کربن خاک (مطالعۀ موردی: حوزۀ‌ آبخیز واز شهرستان نور)

میثم علی زاده؛ بهروز ملکپور؛ حمید آریا؛ سمانه وردیان

دوره 72، شماره 1 ، خرداد 1398، ، صفحه 183-193

https://doi.org/10.22059/jrwm.2019.238807.1153

چکیده
  در آینده تغییرات درجۀ­ حرارت کره زمین، قابل ملاحظه خواهد بود. این پدیده ناشی از تمرکز گاز­های گلخانه­­ای در جو کرۀ زمین است. بنابراین جلوگیری از وقوع آن ضروری به نظر می­رسد. روش­های بیولوژیک شامل زیتودۀ­ گیاهی و خاک تحت آن به عنوان بهترین و عملی­ترین راهکار، پیشنهاد شده است. حوزه­های آبخیز به عنوان بزرگترین واحد­های ...  بیشتر

بررسی علل عدم قطعیت در روش‌های برآورد کربن آلی ذخیره‌ای خاک‌ها

عیسی جعفری فوتمی؛ اساعیل شیدای کرکج

دوره 71، شماره 1 ، خرداد 1397، ، صفحه 61-71

https://doi.org/10.22059/jrwm.2018.206814.1009

چکیده
  هدف از این مطالعه بررسی علل عدم قطعیت در روش‌های مختلف برآورد کربن خاک و همچنین ارزیابی روش محاسبه­ای پیشنهادی است که تأثیر وزن مخصوص خاک را در محاسبۀ کربن از بین برده و میزان واقعی کربن خاک را برای خاک‌هایی با وزن مخصوص ظاهری متفاوت بر حسب عمق معادل مشخص می‌کند. بنابراین به منظور آزمون صحت این روش پیشنهادی، میزان کربن در سه نوع ...  بیشتر