نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری

نویسندگان

چکیده

آگاهی از میزان نیاز غذایی دام، میزان علوفه در دسترس مرتع و نیز کیفیت آن، اولین گام در مدیریت موفق دام و مرتع به شمار می‌رود. در ایران به دلیل اینکه گوسفند، جمعیت غالب بهره‌گیرنده از مرتع را تشکیل می‌دهد و نیز به دلیل اینکه حدود 27 ن‍‍ژاد گوسفندی در کشور وجود دارد و هر نژاد دارای وزن زنده و شرایط فیزیولوژیکی ویژه و در نتیجه نیازهای غذایی متفاوت می‌باشد، باید وزن واحد دامی برای نژاد غالب هر منطقه مشخص و ضریب تبدیل آن به واحد دامی در کشور تعیین شود. تا بتوان بر پایه کیفیت علوفه مراتع مورد چرا، نیاز روزانه آن را تعیین نمود. در این پژوهش، دو گله دارای دام غالب نژاد سنجابی استان کرمانشاه گزینش و از هر گله، 50 رأس دام (شامل 15 رأس میش سه ساله، 15 رأس میش چهار ساله، 5 رأس قوچ سه ساله، 5 رأس قوچ چهار ساله، 5 رأس بره سه ماهه و 5 رأس بره شش ماهه) در سه مرحله وزن کشی شدند. با بهره‌گیری از میانگین وزن میش‌های سه و چهارساله؛ وزن واحد دامی این نژاد، 56/0±‌ 68/60 کیلوگرم برآورد شد. به همین ترتیب معادل واحد دامی میش، قوچ، بره این نژاد نسبت به واحد دامی کشور، به ترتیب برابر؛ 29/1 ، 88/1 و 63/0 می‌باشد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که بین وزن میش و قوچ در سطح یک درصد (P<0.01) تفاوت معنی‌دار وجود دارد. انرژی متابولیسمی مورد نیاز روزانه دام در شرایط نگهداری (با افزودن 40 درصد انرژی به آن به دلیل شرایط منطقه و فاصله از منابع آب) با دو روش معادله ماف (1984) و جداول NRC (1985) تعیین شد. در روش اول، انرژی متابولیسمی مورد نیاز 97/10 مگاژول و در روش دوم 87/12 مگاژول به دست آمد. به طور کلی، آگاهی از نیازهای غذایی روزانه برای مدیریت تغذیه دام ضروری است و باید در تهیه طرح‌های مدیریتی به آن توجه شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Determination of animal unit equivalent (AUE) and daily requirement energy for Sanjabi sheep breed

نویسندگان [English]

  • H. Arzani
  • A. Esfandiari
  • H. Nourozian
  • M. Ghorbani
  • J. Torkan

چکیده [English]

Knowledge on animal requirement, available forage and its quality is fundamental for successful livestock and range management. Since sheep is dominant grazing animal of rangelands in Iran and there are over 27 sheep breeds and each breed has special body size, physiological condition and consequently different daily nutrition requirement, animal unit should be determinated for dominant breed of sheep in every region to be calculated the forage requirement based on body weight, daily energy requirement and quality of available forage. In this study, two herds of Kermanshah's Sanjabi breed have been weighted including 50 animals in each herd (15 heads three years old ewe, 15 heads four years old ewe, 5 heads three years old ram, 5 heads four years old ram, 5 heads three months old lamb and 5 heads six months old lamb) in three stages. The body weight of Sanjabi breed (based on average body weight of three and four years old ewe) was 60.68 ±0.56 kg. Animal unit equivalent (AUE) for ewe, ram and lamb were 1.29, 1.88 and 0.63 kg, respectively. The results of analysis of variance indicated that there are significant differences between weight of ewes and rams (P<0.01). The metabolizable energy requirement determinated based on maintenance condition (with 40% extra energy because of regions, topographic condition and watering point distances) using two method of MAFF (1984) formula and NRC (1985) tables. In the first method, the daily energy requirement of animal unit was obtained 10.97 MJ while second method it was 12.28 MJ. Generally, information about daily requirement is essential for animal nutrition management in rangeland and it should be considerated in range management designs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Animal unit
  • Daily requirement
  • forage quality
  • Sanjabi breed