بررسی ویژگی‌های فیزیکو شیمیایی خاک و پوشش گیاهی به منظور یا فتن گیاهان معرف در منطقه ساوجبلاغ

نویسندگان

1 کارشناس دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران

2 استاد دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران

3 3 کارشناس ارشد آبخیزداری، ایران

4 استادیار جهاد دانشگاهی واحد تهران، ایران

5 5 فارغ‌التحصیل کارشناس ارشد مرتعداری، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی روابط پوشش گیاهی با ویژگی‌های خاک و تعیین مهم‌ترین عامل خاکی موثر در تغییرات نوع و کمیت پوشش گیاهی در منطقه مورد بررسی می‌باشد. منطقه مورد بررسی در نزدیکی روستای نجم آباد واقع در غرب استان تهران و جنوب شرق شهر هشتگرد قرار دارد. پس از بازدید صحرایی، تیپ‌های گیاهی شاخص کل منطقه گزینش و در منطقه معرف هر تیپ‌ به روش سیستماتیک- تصادفی از خاک و پوشش گیاهی نمونه‌برداری شد. اندازه پلات‌های نمونه‌برداری با توجه به نوع و پراکنش گونه‌های گیاهی به روش حداقل سطح تعیین شد و مشخصه‌های درصد تاج پوشش، تراکم و فراوانی گونه‌های گیاهی اندازه‌گیری شد. پس از برداشت داده‌ها پوشش گیاهی در هر پلات با توجه به نوع گیاهان موجود و مرز افقها از دو عمق 0 تا 10 سانتی متر و 10 تا 30 سانتی‌متر نمونه‌برداری خاک انجام شد و در آزمایشگاه ویژگیهای خاک مانند بافت، اسیدیته، درصد کربن آلی و گچ اندازه‌گیری شد. پس از جمع‌آوری داده‌ها به منظور مقایسه ویژگی‌های خاک در تیپ‌های گیاهی از روش‌های آماری تجزیه واریانس و روش RDA بهره‌گیری شد. نتایج نشان داد که در منطقه مورد بررسی به غیر از گچ دیگر ویژگی‌ها در تیپ‌های گیاهی مختلف منطقه نجم آباد اختلاف معنی‌دار نداشت. به عبارت دیگر عامل موثر بر تغییرات پوشش گیاهی از بین عوامل بررسی شده در این بررسی میزان گچ خاک بود.

کلیدواژه‌ها